Pomoc społeczna

Liczba odwiedzających: 16427
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. J. Kozietulskiego 4
05-622 Belsk Duży
Tel./fax /48/ 661 16 41
e-mail: gops_belsk@poczta.onet.pl
www: http://belskduzy.naszops.pl/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Belsku Dużym jest jednostką organizacyjną gminy. Celem Ośrodka Pomocy Społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek Pomocy Społecznej powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należą w szczególności:

- tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,

- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

- pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

- praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

Pomoc świadczona jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. , poz. 163 z późn. zm.).

Informacja dla niepełnosprawnych:
Budynek GOPS w Belsku Dużym odpowiada potrzebom osób niepełnosprawnych: wejście jest odpowiedniej szerokości i zapewnia dostęp osobom niepełnosprawnym. Posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku jest odpowiedniej szerokości i zapewnia dostęp osobie niepełnosprawnej (brak różnicy poziomów). Korytarze mają szerokość min. 1,2 i poruszania się po nich nie utrudniają przewężenia. Przed budynkiem są dwa oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.