Pomoc dla osób niesłyszących

Liczba odwiedzających: 14400

Informujemy, że osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Belsku Dużym mogą skorzystać z usług tłumacza języka migowego.

Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza pod nr tel. 48 66 11 271 lub wysyłając faks na numer 48 66 11 340 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@belskduzy.pl na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie. Prosimy o wskazanie wybranej formy komunikowania się (polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM lub systemu komunikacji dla osób głuchoniewidomych SKOGN).


Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U.  Nr 209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r Nr 127, poz.721 i Nr 171, poz.1016 z późn. zm.).

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej

Zgodnie z zapisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się istnieje możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.


Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia procedury obsługi osób głuchych oraz głuchoniewidomych w Urzędzie Gminy Belsk Duży.

Wniosek o udostępnienie usługi
(format .pdf)