Rolnictwo

Liczba odwiedzających: 20011
STANOWISKO ds. ROLNICTWA, DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Zakres działania:

1. Obsługa kancelaryjna spisów rolnych,
2. Zwalczanie skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie (przyjmowanie wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych),
3. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką łowiecką oraz współdziałanie z Administracją Lasów Państwowych, Polskim Związkiem Łowieckim, Kołami Łowieckimi i Policją w zakresie zagospodarowania obszarów i ochrony zwierząt,
4. Wnioskowanie w sprawie podziału obszaru na koła łowieckie,
5. Współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie zalesiania obszarów.

Barbara Gorączyńska tel: 48 66 11 271 wewn. 144 biuro: Urząd Gminy pokój nr 6