Nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki mieniem

Data: 07.12.2023 r., godz. 14.33    Liczba odwiedzających: 395

Wójt Gminy Belsk Duży ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki mieniem w Urzędzie Gminy w Belsku Dużym. Termin składania dokumentów: 20 grudnia 2023 roku.


1.Wymagania niezbędne:


·         spełnienie wymogów określonych w  art.6 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.  U. 2022  poz.  530) określonych  dla stanowisk urzędniczych,


·         znajomość ustaw z zakresu wykonywanych  obowiązków   a w szczególności: ustawy Prawo  budowlane, o gospodarce nieruchomościami, o kształtowaniu ustroju rolnego, o ochronie gruntów  rolnych i leśnych, o  finansach publicznych, o  planowaniu  i zagospodarowaniu   przestrzennym,  o  samorządzie   gminnym,   o   pracownikach samorządowych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn.18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,


·         samodzielność, dyspozycyjność,


·         umiejętność pracy w zespole i w warunkach stresu,


·         wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letni staż pracy,


·         niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne, przestępstwo skarbowe,


·         nieposzlakowana opinia,


·         prawo jazdy kat. B,


2.Wymagania dodatkowe:


·         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,


·         znajomość obsługi komputera i oprogramowania Microsoft Office,


·         umiejętność posługiwania się portalem internetowym zapewniającym dostęp do usług danych przestrzennych —     GEOPORTAL oraz umiejętność poruszania się w systemie informacji przestrzennej — e-mapa.net


·         wysoka kultura osobista, komunikatywność,


·         mile widziane doświadczenie nabyte w jednostkach sektora finansów publicznych, a w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego lub stanowiących ich własność


3. Zakres  wykonywanych  zadań na stanowisku:


·         Prowadzenie klasyfikacji gruntów gminnych,


·         Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem ceny gruntów będących w posiadaniu gminy i gruntów nabywanych,


·         Przygotowanie projektów zleceń operatów szacunkowych,


·         Przygotowanie dokumentacji w  celu załatwienia  spraw  związanych z wprowadzaniem   nieruchomości i gruntów gminnych do obrotu stanowiących własność gminy, zgodnie z obowiązującymi  przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, kodeksu cywilnego, uchwal Rady Gminy  w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomościami oraz ich wydzierżawiania lub najmu,


·         Opracowywanie    projektów  uchwal   Rady     Gminy   w  sprawie   Zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi,


·         Prowadzenie ewidencji gminnych nieruchomości gruntowych,


·         Ustalanie i opiniowanie przebiegu dróg gminnych,


·         Prowadzenie spraw  związanych  z   opracowaniem  planów  wykorzystania gminnych  zasobów  nieruchomości (grunty) stosownie z zapisem  ustawy  o gospodarce nieruchomościami,


·         Przygotowanie corocznej informacji o stanie mienia  komunalnego  gruntów obejmującej zakres realizowanych zadań,


·         Współpraca z  innymi  instytucjami i urzędami w zakresie wykonywanych czynności,


·         Przygotowywanie dokumentów do przekształcania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości,


·         Przygotowanie niezbędnych dokumentów do prowadzenia  spraw z  zakresu dziedziczenia majątku przez gminę jako spadkobiercę,


·         Przygotowywanie dokumentacji do przetargów na dzierżawę, sprzedaż mienia komunalnego i usługi geodezyjne,


·         Przygotowywanie  projektów umów z zakresu w/w czynności.


4. Warunki  pracy:


·         wymiar czasu pracy — pełny etat,


·         wynagrodzenie stale,


·         praca biurowa, prowadzenie spraw związanych z  zakresu budownictwa, planowania przestrzennego i ochrony zabytków,


·         praca przy  komputerze, oświetlenie naturalne i sztuczne, nie wymagająca wysiłku fizycznego, sporadycznie praca również w terenie.


5. Nazwa  i adres jednostki oraz miejsce pracy:
Urząd  Gminy w Belsku Dużym
ul. Jana Kozietulskiego 4
05-622 Belsk Duży


6. Informacja dodatkowa:


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Belsku  Dużym  nie został osiągnięty.


7.   Wymagane dokumenty:
-
list motywacyjny,
- życiorys – curriculum vitae,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe  (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w załączniku do ogłoszenia), oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (w załączniku do ogłoszenia),
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencji, kopie świadectw pracy itp.,
- wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 
-
kserokopie przedkładanych dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, 
- oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem czynności (w załączniku do ogłoszenia), 
- oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej - określić charakter działalności (w załączniku do ogłoszenia),
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (w załączniku do ogłoszenia),
- kwestionariusz osobowy (w załączniku do ogłoszenia).


8. Termin i miejsce składania dokumentów:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie:


·         osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Belsku Dużym ul. Jana Kozietulskiego 4


·         lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Belsku Dużym, ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duży 


z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki mieniem w Urzędzie Gminy w Belsku Dużym” z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji w terminie do dnia: 


20 grudnia 2023 r. 


(decyduje data wpływu do Urzędu)


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym  terminie nie będą rozpatrywane.


 


9. Dodatkowe informacje:


1.      Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.


2.      Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych nie będą informowani.


3.      Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowania w Biuletynie informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.


4.      Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani w wyniku naboru na ww. stanowisko urzędnicze, są odsyłane jeżeli kandydat zaznaczył to w złożonej dokumentacji albo gdy wystąpi z takim wnioskiem po przeprowadzonym naborze. 


5.      Kontakt w sprawie ogłoszenia:


Ewa Korzenko-Sobiczewska – Inspektor ds. kadr


e-mail: e.korzenko-sobiczewska@belskduzy.pl  (preferowana forma kontaktu)


pod nr telefonu: (48) 661 12 81.