Nabór na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i planowania przestrzennego

Data: 07.12.2023 r., godz. 13.51    Liczba odwiedzających: 332

Wójt Gminy Belsk Duży ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Belsku Dużym (umowa na czas określony na okres zastępstwa). Termin składania dokumentów: 20 grudnia 2023 roku.


1.Wymagania niezbędne:
- spełnienie wymogów określonych  w art.6 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 poz. 530) określonych dla stanowisk urzędniczych,
- znajomość ustaw z zakresu wykonywanych obowiązków a w szczególności: ustawy – Prawo budowlane,  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dn.18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
- samodzielność, dyspozycyjność,
- umiejętność pracy w zespole i w warunkach stresu,
- wykształcenie średnie i 3-letni staż pracy na podobnym stanowisku lub wykształcenie wyższe i 2-letni staż pracy na podobnym stanowisku,     
- umiejętność przygotowywania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia.


2.Wymagania dodatkowe:
-
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
- znajomość obsługi komputera i oprogramowania Microsoft Office,
- umiejętność posługiwania się portalem internetowym zapewniającym dostęp do usług danych przestrzennych – GEOPORTAL oraz umiejętność poruszania się w systemie informacji przestrzennej – e-mapa.net
- wysoka kultura osobista, komunikatywność,
- prawo jazdy kat. B,


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


 W zakresie planowania przestrzennego i budownictwa:
-
prowadzenie procedur związanych ze sporządzaniem studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- prowadzenie procedur związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy zgodnie z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, przekazywanie projektów uchwał w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz jego zmian do uchwalenia radzie gminy,
- przekazywanie projektów uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmian do uchwalenia radzie gminy,
przekazywanie Staroście kopii uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego,
- prowadzenie procedur mających na celu wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
przygotowanie pism do uzgodnień z organami projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- prowadzenie rejestrów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- sporządzanie sprawozdań z zakresie prowadzonych spraw,
- przygotowanie dokumentacji do archiwum,
- nadawanie i zmiany nazw miejscowości, ulic i placów,
- nadawanie i zmiany numerów porządkowych nieruchomości,
- współpraca z nadzorem budowlanym,
- kontrola budynków pod względem powierzchni oddanej do użytku wraz z referatem podatków.


W zakresie ochrony zabytków:
-
opracowywanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami,
- prowadzenie i aktualizacja kart Gminnej Ewidencji Zabytków,
- współpraca z Konserwatorem Zabytków,
- sporządzanie sprawozdań z zakresu ochrony zabytków.


4.Warunki pracy:
-
wymiar czasu pracy – pełny etat,
- wynagrodzenie stałe,
- praca biurowa, prowadzenie spraw związanych z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego i ochrony zabytków,
- praca przy komputerze, oświetlenie naturalne i sztuczne, nie wymagająca wysiłku fizycznego, sporadycznie praca również w terenie.


5. Nazwa i adres jednostki oraz miejsce pracy:
Urząd Gminy w Belsku Dużym
ul. Jana Kozietulskiego 4
05-622 Belsk Duży


6. Informacja dodatkowa:
-
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Belsku Dużym nie został osiągnięty.


7. Wymagane dokumenty:
-
list motywacyjny,
- życiorys – curriculum vitae,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w załączniku do ogłoszenia),
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (w załączniku do ogłoszenia),
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencji, kopie świadectw pracy itp.,
- wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
-
kserokopie przedkładanych dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, 
- oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego
na wykonywanie czynności objętych zakresem czynności (w załączniku do ogłoszenia),
- oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej - określić charakter działalności (w załączniku do ogłoszenia),
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (w załączniku do ogłoszenia),
- kwestionariusz osobowy ( w załączniku do ogłoszenia).


8. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie:


- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Belsku Dużym ul. Jana Kozietulskiego 4
- lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Belsku Dużym, ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duży
z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Belsku Dużym” z podaniem imienia i nazwiska oraz adresudo korespondencji w terminie do dnia:


20 grudnia 2023 r.


(decyduje data wpływu do Urzędu)


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym  terminie nie będą rozpatrywane.


9. Dodatkowe informacje:
- Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.
- Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych nie będą informowani.
- Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowania w Biuletynie informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.
- Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani w wyniku naboru na ww. stanowisko urzędnicze, są odsyłane jeżeli kandydat zaznaczył to w złożonej dokumentacji albo gdy wystąpi z takim wnioskiem po przeprowadzonym naborze.
- Kontakt w sprawie ogłoszenia:
Ewa Korzenko-Sobiczewska – Inspektor ds. kadr
e-mail: e.korzenko-sobiczewska@belskduzy.pl  (preferowana forma kontaktu)
pod nr telefonu: (48) 661 12 81.


Więcej informacji oraz wykaz dokumentów: http://bip.belskduzy.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=5642