Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data: 04.01.2019 r., godz. 15.15    Liczba odwiedzających: 535
Uchwałą Nr I/7/18 Zgromadzenie Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 11748) zwiększyło stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gmin będących uczestnikami Związku.
Szanowni Mieszkańcy Gminy Belsk Duży

Uchwałą Nr I/7/18 Zgromadzenie Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 11748) zwiększyło stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gmin będących uczestnikami Związku. (link do uchwały)

Zgodnie z w/w uchwałą, stawki te wynoszą odpowiednio w przeliczeniu na:

1 osobę za 1 miesiąc :
21 zł dla odpadów segregowanych
32 zł dla odpadów niesegregowanych.

Podwyżka ta, jest przede wszystkim spowodowana cenami, jakie określiły firmy, które przystąpiły do przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wynika to ze wzrostu kosztów składowania odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Radomiu, która zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarowania Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027 jest jedyną instalacją przyporządkowaną odgórnie dla naszego terenu do zagospodarowania odpadów.

Na wzrost cen za składowanie odpadów w RIPOK w Radomiu bezpośrednio wpłynął wzrost w ostatnich latach stawek tzw. opłat środowiskowych, a także wzrost cen paliw i energii:

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 2490) w sprawie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska, które podwyższyło opłatę za składowanie odpadów:

Odpady segregowane za 1 tonę:
- 2016r. – od 120,76 zł do 170,00 zł w 2018r.
- 2019r. – 220,00 zł
- 2020r. – 270,00 zł

Odpady niesegregowane za 1 tonę:
- 2017r. – 120,76 zł
- 2018r. – 140,00 zł
- 2019r. – 170,00 zł
- 2020r. - 270,00 zł

W dniu 02.11.2018r. PPHU RADKOM, do którego jesteśmy zobligowani odwozić odpady zgodnie z Wojewódzkim Planem Zagospodarowania Odpadów podwyższyło opłaty za ich przyjmowanie:
- 2018 r. - wzrost z 106, 50 zł/ 1 tonę do 158,74/ 1 tonę - odpady segregowane
- 2019r. - wzrost z 233,00 zł/1 tonę do 327,98 zł/ 1 tonę – odpady niesegregowane

Do tych cen należy doliczane jest 8 % podatku VAT

Dodatkowe czynniki, które wpływają na wzrost cen to:
- ustawowe wprowadzenie dodatkowej frakcji (papier, czterokrotny odbiór w roku
gabarytów)
- wzrost ceny paliw,
- wzrost płacy minimalnej

Dotychczas brakujące nakłady finansowe należne firmom nas obsługującym, pokrywane były z budżetów gmin – uczestników Związku.

Kolejnym, niezwykle istotnym czynnikiem powodującym wzrost opłat, jest unikanie przez część mieszkańców płacenia za wywóz odpadów lub zaniżanie deklarowanej liczby członków swojego gospodarstwa domowego.

Urząd Gminy Belsk Duży