Pomoc finansowa dla producenta rolnego

Data: 23.10.2023 r., godz. 15.15    Liczba odwiedzających: 402
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do dnia 30 października 2023 r. przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu w związku ze szkodami w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, spowodowanymi wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu, które objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do dnia 30 października 2023 r. przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu w związku ze szkodami w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, spowodowanymi wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu, które objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy.


Pomoc udzielana jest zgodnie z przepisami §13zzh rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.). 


Termin składania wniosków, nie podlega przywróceniu.


Pomoc jest skierowana do producenta rolnego:


któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej szkody w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy;
będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym, średnim albo dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472. 
Pomoc finansowa udzielana jest w jednej z dwóch formuł: 


jako pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9), zmienionego rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 roku (Dz. Urz. UE L 51 I z 22.02.2019 str. 1, z późn. zm.) oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - w przypadku, gdy szkody w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę, właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, albo
jako pomoc publiczna poza formułą de minimis - zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 327 z 21.12.2022, str. 1), oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – w przypadku, gdy szkody w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.


 


Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni upraw, na której powstały szkody, oraz stawki tej pomocy.
Stawki pomocy
2500 zł na 1 ha powierzchni uprawy owocujących drzew owocowych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu, jeżeli szkody powstałe na tej powierzchni objęły co najmniej 50% i mniej niż 70% danej uprawy;
1250 zł na 1 ha powierzchni uprawy owocujących drzew owocowych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu, jeżeli szkody powstałe na tej powierzchni objęły co najmniej 30% i mniej niż 50% danej uprawy;
1250 zł na 1 ha powierzchni uprawy owocujących krzewów owocowych lub truskawek, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu, jeżeli szkody powstałe na tej powierzchni objęły co najmniej 50% i mniej niż 70% danej uprawy;
625 zł na 1 ha powierzchni uprawy owocujących krzewów owocowych lub truskawek, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu, jeżeli szkody powstałe na tej powierzchni objęły co najmniej 30% i mniej niż 50% danej uprawy.
Łączna pomoc nie może przekroczyć wartości stanowiącej różnicę pomiędzy 80% bądź 90% (w zależności od położenia gospodarstwa rolnego) kwoty obniżenia dochodu, a wysokością pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań.


Pomoc zostanie pomniejszona o 50%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu, co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny. 


 


W przypadku pomocy udzielanej zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 (w formule de minimis w rolnictwie) pomoc dodatkowo nie może przekroczyć równowartości w euro wolnego limitu pomocy de minimis jakim dysponuje na dzień przyznania pomocy Wnioskodawca (uwzględnia się odpowiednio wolny limit w zakresie pomocy w rolnictwie, rybołówstwie i ogólnej pomocy de minimis).


Wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15.000 euro.


Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.
Do wniosku producent rolny dołącza:


kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informację o powierzchni uprawy owocujących drzew owocowych, krzewów owocowych lub truskawek, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu, który, w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2022/2472 musi być potwierdzony przez właściwego wojewodę; 
kopie polis ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych wraz z potwierdzeniem opłacania składki, jeżeli taka informacja nie została zawarta w treści polisy,
pełnomocnictwo – jeśli dotyczy – o ile nie zostało wykazane w systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie lub de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury - w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie. Równoważne ze złożeniem zaświadczeń jest wypełnienie oświadczenia dotyczącego otrzymanej pomocy de minimis w sekcji IX. Część A, pkt 5 wniosku. 
 


Do wniosku należy załączyć jeden egzemplarz kopii protokołu obejmującego całość gospodarstwa. 


W przypadku ubiegania się o pomoc z tytułu strat spowodowanych wystąpieniem więcej niż jednego zjawiska z grupy: przymrozki wiosenne, grad lub huragan, do wniosku należy dołączyć kopię protokołu łącznego, w którym komisja powołana przez wojewodę dokonała zsumowania strat spowodowanych w 2023 r. przez te zjawiska w jednym protokole. Zaleca się jednocześnie, aby do takiego łącznego protokołu załączyć również kopie protokołów dotyczących poszczególnych niekorzystnych zjawisk, które zostały w nim zsumowane. 


Protokół nie może zawierać oszacowania szkód w tytułu innego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego niż przymrozki wiosenne, grad lub huragan.


 


WAŻNE: Jeżeli producent rolny, w którego gospodarstwie wystąpiła więcej niż jedna szkoda z grupy przymrozki wiosenne, grad lub huragan chce się ubiegać tylko o pomoc np. z tytułu szkód spowodowanych przez przymrozki wiosenne, w takim przypadku załącza do wniosku protokół z oszacowania strat spowodowanych przez przymrozek i w ślad za tym we wniosku wskazuje tylko powierzchnie upraw owocujących drzew owocowych, krzewów owocowych lub truskawek gdzie takie szkody wystąpiły.
 


Za datę złożenia wniosku uważa się:


w przypadku osobistego złożenia wniosku w kancelarii BP – datę dostarczenia wniosku do kancelarii BP;
lub


w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) – datę nadania przesyłki (data stempla pocztowego);
lub


w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl – datę jego nadania.


 


UWAGA!


 


Jeżeli wniosek o udzielenie pomocy finansowej składany jest za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel.gov.pl przy wykorzystaniu funkcji „Pismo ogólne do urzędu”, konieczne jest odrębne podpisanie przez Wnioskodawcę, podpisem elektronicznym, wniosku o udzielenie pomocy, np. z wykorzystaniem usługi „Podpisz dokument elektronicznie” dostępnej na platformie ePUAP lub mObywatel.gov.pl
 


Więcej informacji w punktach informacyjnych w Biurach Powiatowych i w Oddziałach Regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84. 


Wniosek_KLESKA_II_2023_przym_grad_hur_PB.xlsx (141 KB)


Instrukcja_-_wniosek_szkody_w_sadach,_krzewach_owocowych_i_truskawkach_30-70%.pdf (2.85 MB)


Wniosek_KLESKA_II_2023_przym_grad_hur_PB.pdf (497 KB)