Dodatek elektryczny

Data: 06.12.2022 r., godz. 14.10    Liczba odwiedzających: 153
Od 1 grudnia 2022 r. gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą składać wnioski o dodatek elektryczny.

Od 1 grudnia 2022 r. gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą składać wnioski o dodatek elektryczny.


Komu przysługuje dodatek elektryczny?
Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.


Komu nie przysługuje dodatek elektryczny?
Dodatek elektryczny nie przysługuje:


·         gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje  PV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną,


·         gospodarstwom domowym posiadającym pompy ciepła oraz mikroinstalacje PV,


·         gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,


·         osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,


·         osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).


Jaki dodatek można otrzymać?
Dodatek wynosi:


·         1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,


·         1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021)


5 MWh = 5000 kWh


Gdzie można złożyć wniosek?
Wniosek można złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. 


W jaki sposób można złożyć wniosek?
Wniosek można złożyć na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).


W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.


Do kiedy można złożyć wniosek?
Wnioski można składać do 1 lutego 2023 r.


Dodatek elektryczny wypłacany będzie do 31 marca 2023 r.


Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska:


Dodatek elektryczny - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl (www.gov.pl)


Wniosek oraz instrukcję jego wypełnienia można znaleźć pod poniższymi linkami:
https://www.gov.pl/attachment/892d89fa-7aab-43a7-a2f3-1e73c7841ea1
https://www.gov.pl/attachment/eadd893d-d750-4d27-a18b-65316f9dd79c