Rewitalizacja Belska Dużego

Data: 06.04.2022 r., godz. 08.00    Liczba odwiedzających: 232
Zapraszamy na spotkanie 11 kwietnia 2022 w godz. 10.00 - 12.00

Zapraszamy na spotkanie mieszkańców dotyczące rewitalizacji Gminy Belsk Duży w dniu 11 kwietnia 2022 r. godz. 10.00-12.00 w sali sesji UG Belsk Duży. Celem spotkania będzie prezentacja i dyskusja nad projektem uchwały Rady Gminy Belsk Duży w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Belsk Duży zgodnie z zarządzeniem nr 026/2022 Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Obszar rewitalizacji gminy został wyznaczony na czterech podobszarach tereny gminy: Belsk Duży, Łęczeszyce, Oczesały oraz Wilczogóra-Złota Góra. Obszar zdegradowany pokrywa się z obszarem rewitalizacji. Obszar rewitalizacji został wskazany w stosunku do ogólnej liczby ludności Gminy na koniec roku 2021: 6328 osób oraz całkowitej powierzchni gminy wynoszącej 108,27 km2. Wyznaczono obszar rewitalizacji Gminy Belsk Duży obejmuje 1,98 km2 (1,82% ogólnej powierzchni gminy), który zamieszkuje 1669 osób (26,37% ogólnej liczby mieszkańców gminy). Na tym obszarze będą prowadzone działania rewitalizacyjne, które zostaną wskazane w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Belsk Duży do 2030 roku. Program ten zostanie opracowany i przyjęty przez Radę Gminy na kolejnym etapie pracy, po wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Pojęciem rewitalizacji określa się proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych na zdegradowanych obszarach. Przez degradację rozumie się pogorszenie stanu infrastruktury, jak również negatywne zjawiska zachodzące w sferze społecznej. Rewitalizacja ma przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, ożywienia gospodarczego oraz odbudowy więzi społecznych. W ramach planowanego do przyjęcia w dalszej kolejności Gminnego Programu Rewitalizacji planuje się realizację projektów inwestycyjnych oraz szeregu projektów „miękkich” skierowanych do mieszkańców tego obszaru. Przyjęcie gminnego programu rewitalizacji pozwoli Gminie na ubieganie się do dodatkowe środki pomocowe na realizację projektów rewitalizacyjnych.

Urząd Gminy Belsk Duży